International Year | आंतरराष्ट्रीय वर्ष

International Years and Speciality | महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय वर्षे International Year – संयुक्त राष्ट्र संघटनेने जाहीर केलेली काही महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय वर्षे व त्यांची यादी पुढीलप्रमाणे अ.क्र. वर्ष विशेष 1) 2024 कॅमेलिड्सचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष 2) 2023 आंतरराष्ट्रीय बाजरी वर्ष 3) 2022 आंतरराष्ट्रीय शाश्वत पर्वत विकासाचे वर्ष 4) 2021-2030 आंतरराष्ट्रीय शाश्वत विकासासाठी महासागरीय विज्ञान दशक 5) 2022 आंतरराष्ट्रीय … Read more