Questions on Fundamental Rights – best for MPSC exams 2021.

Some important questions on fundamental rights. This previous year’s questions will give you an idea of questions. so that you will study properly. Questions on Fundamental Rights. 1) खालील तरतुदी विचारात घ्या. अ)भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद 21 नुसार कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य कायद्याचा योग्य प्रक्रियेशिवाय हिरावून घेतले जाणार नाही. ब)भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद 20 (2) … Read more