mpsc previous years question(mpsc pyq) on fundamental rights

mpsc previous years question on fundamental rights | mpsc pyq 1. भारतीय राज्यघटनेतील समानतेचा हक्क पाच विविध कलमांमध्ये विभागला गेला आहे तर ती कलमे कोणती? a) कलम 14, 15, 16, 17, 18 b) कलम 20, 21, 22, 23, 24 c) कलम 23, 24, 25, 26, 27 d) कलम 12, 13, 14, 15, 16 2. मार्गदर्शक … Read more